ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Erasmus LLP
 
 
 LLP-Erasmus: Intensive Programme: ‘INTERnationalWorkshop on TECHniques of Presentation in Electrical Engineering’
(acronym: INTERTECH)
DISSEMINATION OF PROJECT RESULTS:

1. Website of project: http://www.we.pb.edu.pl/Erasmus-LLP.html

2. Website – group on Facebook: https://www.facebook.com/groups/673457839392330/693632517374862/?notif_t=group_activity

3. Movie about IP INTERTECH: http://biaman.tv.pionier.net.pl/Default.aspx?id=3857

4. Recording the Radio Akadera: http://akadera.bialystok.pl/2014/06/30/miedzynarodowe-warsztaty-na-politechnice/

5. Information on the regional website: http://www.bialystokonline.pl/miedzynarodowe-warsztaty-na-wydziale-elektrycznym,impreza,93162,11,1.html

6. Galerry of photos from the project: https://plus.google.com/photos/115471551208581587367/albums

7. Information in Polish Television (regional program, shown in the 12 minute film): http://www.tvp.pl/bialystok/informacje/obiektyw/wideo/03072014-godz-2200/15904293


FINAL PRODUCTS:

1. Posters (realization by students)
2. Multimedia Presentation (realization by students)
3. “Final Report containing SWOT analysis’(realization by students)
4. Instruction to laboratory session (‘Course manual’)
5. Workshop with TV camera

DESCRIPTION OF PROJECT ACTIVITIES:

1. Grant Agreement number:
2013-1-PL1-ERA10-39489

2. Institutions:
- Bialystok University of Technology, Poland (coordinator),
- Technical University of Ostrava, Czech Republic (partner),
- Kaunas University of Technology, Lithuania (partner),
- Gaziantep University, Turkey (partner).

3. Number of students participating in the IP:
- 20 ( 5 from each country).

4. Number of teaching staff participating in the IP:
- 3 from Poland,
- 2 from Czech Republic,
- 2 from Lithuania,
- 1 from Turkey.

5. Location of the IP:
Bialystok University of Technology, Poland

6. Start and finish date of the IP:
26/06/2014 – 12/07/2014

7. Form of teaching:
- Lectures,
- Labs (workshop),
- Laboratory session,
- Seminars.

8. Summary of IP INTERTECH:
The main objective of the, 67 hours, course is achieving learning outcomes in the following areas: ability to plan and carry out simple engineering projects in an international team in a limited time and also to deepen skills and techniques associated with the presentation of achievements. This need derives from the fact that a technical university graduate should be fluent in such areas as: managing technical documentation, designing multimedia presentations and promotion of the modern science achievements as well as various engineering aspects. The above-mentioned skills are crucial in the age of students’ and graduates’ cross-country migrations, especially within EU. Another significant aim of this course is to create its participants convenient opportunities to gain experience in international team-work. The target group for this course are second year students of: robotics, electronics, mechatronics and teaching programmes related to them, with communicative command of English language, which is necessary to work within international team. The course agenda consists of three topic-based sections basing on simultaneous work with groups of students in the “projectrealization-presentation”. In the first stage the students will construct simple electric device and create programming algorithms. Next, they will build structures based on the so-called built-in systems, which will conduct simple measurement processes applied. The final step will be preparation of the technical documentation, a popular science publication/description, a poster and a multimedia presentation related to the project. The last item on the agenda is an extra class on short TV presentation.
Learning outcomes are:
- students acknowledge the need and focus on developing their ability to create and promote news on current technical
- achievements and various engineering ideas within society, especially through mass media such as TV, radio and press,
- students design and complete electrical engineering systems working in international teams,
- students are able to prepare complete, ready-to-use technical documentation, poster and multimedia presentation on finished project in foreign language,
- participants share their experience, socialize, develop their knowledge of partner-countries and boost their communication
- skills using a foreign language,
- students gain basic experience of international team work.
To prove achieved education effects, the participants will receive certificates comprising of the course agenda, topics discussed, results and granting 4 ECTS. The course will also provide a number of posters, as well as training instructions and project documentation saved on a DVD. A brief description of the project will appear on a website along with photos documenting the projects realization.


Kolejna edycja działań typu Kurs Intensywny z programu „Uczenie się przez całe życie” Erasmus na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej


Miło nam poinformować, że wniosek aplikacyjny nr ERA/2013/IP/W/0020 otrzymał dofinansowanie w drodze konkursu na realizację projektu w roku akademickim 2013/2014.

Tytuł projektu:
INTERnational Workshop on TECHniques of Presentation in Electrical Engineering – (INTERTECH)
Międzynarodowe warsztaty technik prezentacji w inżynierii elektrycznej

Partnerzy projektu:
1. Technical University of Ostrava – Czech Republic,
2. Gaziantep University – Turkey,
3. Kaunas University of Technology – Lithuania,
4. Bialystok University of Technology– Poland (applicant and coordinator).

Kierownik: dr inż. Wojciech Walendziuk
Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka
tel. 85 746 93 97
e-mail: w.walendziuk @pb.edu.pl

Koordynator wydziałowy: dr inż. Jaroslaw Makal
Wydział Elektryczny Politechnika Białostocka
tel. 85 746 94 21
e-mail: j.makal@pb.edu.pl

Pracownik administracyjno-finansowy: Marzena Koniuch

Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka
Tel. 85 746 93 96
e-mail : m.koniuch@pb.edu.pl


Streszczenie


Głównym celem kursu jest nabycie umiejętności formułowania i przekazywania informacji o wykonywanych przez studentów projektach, związanych z urządzeniami elektronicznymi. Cel ten wynika z założenia, że absolwent uczelni technicznej powinien dysponować takimi umiejętnościami jak: opracowanie dokumentacji technicznej, tworzenie prezentacji multimedialnej oraz popularyzacja współczesnych osiągnięć nauki i różnych aspektów działalności inżyniera. Umiejętności te są niezmiernie istotne, szczególnie w czasach mobilności studentów i absolwentów uczelni pomiędzy krajami-członkami Unii Europejskiej. Dodatkowym celem kursu jest stworzenie uczestnikom warunków do uzyskania doświadczenia w realizowaniu zadań w zespole międzynarodowym.

Program kursu składa się z sekcji tematycznych, obejmujących równoległą pracę ze studentami w systemie: projekt - realizacja - prezentacja. Pierwszy etap zawiera projektowanie prostych urządzeń elektronicznych oraz algorytmów programowania. Drugi dotyczy opracowania konstrukcji opartych na tzw. systemach wbudowanych, które po stworzeniu oprogramowania będą obsługiwać proste procesy pomiarowe. Ostatnim elementem jest przygotowanie dokumentacji technicznej, opisu popularnonaukowego zagadnienia, posteru oraz prezentacji multimedialnej. Dodatkowo zaplanowano zajęcia z krótkiej formy prezentacji TV.
Grupą docelową są studenci drugiego roku studiów I stopnia kierunku: robotyka, elektronika lub pokrewnych, posiadający znajomość języka angielskiego w stopniu komunikacyjnym, niezbędnym do funkcjonowania w zespole międzynarodowym. W trakcie trwania projektu zostaną przeprowadzone zajęcia dla 20 studentów (po 5 z Litwy, Republiki Czeskiej,  Turcji i Polski) przez 8 nauczycieli akademickich (po 2 z Litwy i Republiki Czeskiej, 1 z Turcji oraz 3 z Polski).

Oczekiwane efekty kształcenia to:

  • rozumienie potrzeby i pogłębienie umiejętności formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu (TV, radio, prasa), informacji dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej;
  • zaprojektowanie i wykonanie układu lub systemu elektronicznego w zespole międzynarodowym;
  • nabycie umiejętności przygotowania w języku obcym dobrze udokumentowanego opracowania technicznego, posteru i prezentacji multimedialnej nt. zrealizowanego projektu;
  • wymiana doświadczeń, integracja, poszerzenie wiedzy o krajach partnerskich oraz pogłębienie umiejętności komunikacji w języku obcym,
  • zdobycie elementarnego doświadczenia pracy w zespole międzynarodowym.


Potwierdzeniem osiągnięcia założonych efektów kształcenia będzie przyznanie certyfikatów zawierających opis efektów, tematy sesji i wykładów oraz liczbę 4 punktów ECTS. Produktem końcowym kursu będą instrukcje szkoleniowe oraz zebrane na płycie DVD dokumentacje projektów, prezentacje multimedialne i zaprojektowane postery. Dodatkowo, wraz z informacją o przeprowadzonych warsztatach, na stronie internetowej zamieszczone zostanie archiwum zdjęć.

Potwierdzeniem uzyskania efektów kształcenia  będzie otrzymanie certyfikatu końcowego (4 ECTS).

Czas trwania kursu
: 29 czerwca 2014 r. – 12 lipca 2014 r. (14 dni kalendarzowych, w tym 10 dni roboczych na zajęcia dydaktyczne).

Liczba uczestników:

studentów przyjeżdżających:        15 osób,
studentów naszej uczelni:         5 osób,
nauczycieli przyjeżdżających        5 osób,
nauczycieli naszej uczelni:         3 osoby.

Forma zajęć dydaktycznych:
* wykłady (wspomagane prezentacjami multimedialnymi),
* laboratoria (warsztaty),
* pracownie,
* seminaria.


REKRUTACJA

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie proszę pobrać poniższy formularz Application Form, wypełnić w języku angielskim i dostarczyć do pok. WE-202 (Wydział Elektryczny).

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 20 MARCA 2014 ROKU!!

The criteria of the recruitment for students are:

a.      1st level of study (minimum 120 ECTS, maximum 180 ECTS at the end of June 2014)
b.      good skills in communication in English,
c.       good level of knowledge in engineering subjects (electrical engineering, electronic engineering, mechatronics, computer science and robotics engineering)
d.      other activities (by teachers opinion).

It is expected that every candidate will work in a team at laboratory and will be a good companion for others during the rest of time.

Preferable is to encourage girls to take a part in the recruitment process.

We will consider also other criteria like:

1. candidates motivation to participate,
2. positive result of the interview, etc.

At this Intensive Programme can participate disabled students, as well.


---------------------------------------------------------------
Zespół Organizacyjny projektu IP INTERTECH


Workshops on Advanced Learning Technology in Design and Practice of Embedded Systems (WALT)

July 01st – 14th 2012 – Bialystok, Poland


Movie about the IP WALT'2012: http://biaman.tv.pionier.net.pl/Default.aspx?id=1383

Artykuł „A jednak było warto…Kurs intensywny WALT”, Życie Politechniki nr 2/2012, str. 43-45: http://pb.edu.pl/Zycie-Politechniki.html


“An Interdisciplinary and Holistic Approach to Engineering Education - Workshops on Advanced Learning Technology in Design and Practice of Embedded Systems”

“Interdyscyplinarne i holistyczne podejście w edukacji inżynierii – warsztaty w zakresie wykorzystania zaawansowanych technologii nauczania w projektowaniu praktycznych zastosowań systemów wbudowanych”


Partnerzy projektu:


1. Technical University of Ostrava – Czech Republic,
2. Firat University – Turkey,
3. Kaunas University of Technology – Lithuania,
4. Bialystok University of Technology– Poland (applicant and coordinator).

Kierownik:

dr inż. Jerzy Kołłątaj, Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka,
e-mail: j.kollataj@pb.edu.pl
nr pok. WE-307

Koordynator wydziałowy:


dr inż. Jaroslaw Makal, Wydział Elektryczny PB,
e-mail: j.makal@pb.edu.pl
nr pok. WE-207

Efekty kształcenia:

umiejętność współpracy w zespole międzynarodowym,
uczenie się na podstawie własnych błędów w celu uzyskania właściwego  rozwiązania technicznego;
znajdowanie szybkich rozwiązań inżynierskich pod wpływem presji czasowej
zastosowanie teorii w realizacji niezbyt złożonego praktycznego zadania inżynierskiego;
nabycie umiejętności przygotowania prezentacji w Power Point.

Potwierdzeniem uzyskania ww. efektów będzie otrzymanie certyfikatu końcowego (4ECTS).

Czas trwania kursu: 01 – 14 lipca 2012 r. (14 dni kalendarzowych, w tym 10 dni roboczych na zajęcia dydaktyczne).

Liczba uczestników:

studentów przyjeżdżających:       15 osób,
studentów naszej uczelni:           5 osób,
nauczycieli przyjeżdżających        5 osób,
nauczycieli naszej uczelni:          3 osoby.

Forma zajęć dydaktycznych:


●  wykłady (wspomagane prezentacjami multimedialnymi);
●  laboratoria (warsztaty).


Summary of programme:

Electronic engineering practice has evolved rapidly with the proliferation of fast computers on a chip. Additionally, the use of microcontrollers and embedded systems has become inevitable in almost every field. An area that has traditionally been reserved for electrical or mechanical engineers is now multidisciplinary, integrating digital and analog electronics, communications, and computing with a variety of systems ranging from medical to biological and environmental. During the course will be used a wide set of microcontrollers and the embedded systems. Using this philosophy the robotics education can be available to undergraduate and graduate students from a wide range of scientific disciplines, for example including computer science, electrical and electronic, mechanical and also biological engineering, physics and many others. During the course, students have to develop a related system design, for example: mobile robots. The control system, consisting of sensors, actuators, microcontrollers and software is one key component. The students can select from different prefabricated electronic and mechanical components to construct their robots.

General assumptions

1. The course is for a broad multidisciplinary undergraduate and graduate student body.
2. The course is Introduction to Robotics, Embedded Systems, Sensors and Microcontrollers.
3. The course equip students with necessary tools and know-how to make use of powerful technology of microcontrollers within their own disciplines.
4. Using various pedagogical methods such as team work, it is possible to achieve the right balance between theory andpractice, and giving students from various disciplines an ”industry like” experience.

The general assumption for this intensive course program is to give for the students some practical engineering knowledge during the lectures and the laboratory sessions (workshops) in the very attractive way. Thus, a typical framework for engineering work is provided that extends beyond the technical aspects. This includes:

-Cooperation in multidisciplinary teams.
-Coordination of parallel work between the team members.
-Finding engineering solutions under time pressures.
-Applying the theory learned to solve practical problems.
-Learning from failures to finally achieve working solutions.

Informacje dla kandydatów:Workshops on Advanced Learning Technology in Design and Practice of Embedded Systems (WALT)

July 3rd – 16th 2011 – Bialystok, Poland

Reduced size photos: