czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Zadanie 1 - Laboratoria
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Zadanie 2 - Dydaktyka
 
     - 
 
*  
Zadanie 3 - Studenci
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Zadanie 4 - Nauczyciele
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Zadanie 5 - Współpraca
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
Milion dla Wydziału
 
 
 
Milion dla Wydziału
 

W listopadzie 2012 r. Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej został laureatem konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji, zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za plan studiów pierwszego stopnia na kierunku elektrotechnika.

Informacje ogólne


Nagrodą w konkursie jest milion złotych, które jednostka organizacyjna przeznacza na pokrycie kosztów związanych z realizacją nowego programu kształcenia i rozwijaniem systemu poprawy jakości kształcenia (np. kosztów związanych z wprowadzaniem innowacyjnych form realizacji programu studiów, w tym również praktyk zawodowych, podnoszeniem umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich, wynagrodzeniami nauczycieli akademickich i wybitnych praktyków, rozwijaniem współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, monitorowaniem losów absolwentów itp.) Środki z dotacji niewykorzystane w danym roku pozostają w dyspozycji uczelni i muszą być wykorzystane wyłącznie na cel, na jaki zostały przyznane.

Planowane działania


W dniu 11.04.2013 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o podziale środków finansowych z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na sześć zadań, które będą realizowane w latach 2013-2014:

 1. Modernizacja laboratoriów dydaktycznych
 2. Rozwój nowoczesnych technik i narzędzi dydaktycznych
 3. Wsparcie naukowe i dydaktyczne studentów
 4. Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich
 5. Rozwijanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
 6. Rezerwa Dziekana i usługi na rzecz zadań projakościowych.


Priorytetowym celem powyższych zadań jest poprawa jakości kształcenia na kierunku studiów Elektrotechnika, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu na Wydziale Elektrycznym


Przyjęto zasadę podziału środków w formie konkursów otwartych lub zamkniętych (UCHWAŁA nr 35/2013 RADY WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania konkursów na realizację zadań projakościowych, finansowanych z dotacji projakościowej w ramach „Konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji”). Informacje o naborze wniosków będą zamieszczane na stronie Wydziału.

Skład Komisji ds. nadzoru i kontroli wydatkowania dotacji projakościowej:

 • dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. nzw. w PB - przewodniczący,
 • dr inż. Jarosław Werdoni - Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki,
 • dr inż. Wojciech Trzasko - Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy,
 • dr inż. Andrzej Karpiuk - przewodniczący WKdsJK,
 • dr inż. Bogusław Butryło - przewodniczący ZAWE,
 • dr inż. Marcin Andrzej Sulkowski - przedstawiciel pracowników,
 • Karol Herbut - przedstawiciel studentów.


Pliki do pobrania