ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
 
Program stażowy
 
 
 
Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja RozwójUnia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

PROGRAM STAŻOWY DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW „E”

realizowany na

Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej

na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POWR.03.01.00-00-S107/17-01, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, III Oś Priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Biuro Obsługi Projektu: Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45D, pok. 041

tel.: +48 85 746 93 60

Obsługa administracyjna staży:

mgr Agnieszka Druć

tel.: +48 85 746 93 60

e-mail: we.staze@pb.edu.pl

Kierownik projektu:

dr inż. Wojciech Trzasko, e-mail: w.trzasko@pb.edu.pl