ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
 
 
 
Rada Przemysłowo-Programowa
 
 
 

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2013 r. powołała Radę Przemysłowo-Programową Wydziału Elektrycznego i zatwierdziła jej regulamin.


Rada Przemysłowo - Programowa jest społecznym, kolegialnym organem doradczym, wspierającym działania Dziekana i Rady Wydziału Elektrycznego, złożonym z przedstawicieli przedsiębiorców, samorządu terytorialnego, szkolnictwa zawodowego ponadgimnazjalnego, stowarzyszeń naukowo-technicznych i zawodowych, organizacji społeczno-gospodarczych oraz instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu.


Misją Rady jest powiązanie bieżących działań i zamierzeń Wydziału na najbliższe lata ze strategią działania innowacyjnych podmiotów gospodarczych regionu. Szczególną wagę przywiązuje się do sektorów przemysłowych związanych z obszarami elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji, automatyki i energetyki, w tym wspieranie rozwoju technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną. Rada będzie platformą współpracy i wymiany poglądów dotyczących kształtowania oferty edukacyjnej Wydziału i budowania wysokiej jakości kształcenia oraz innych problemów występujących na styku środowiska naukowego i otoczenia społeczno-gospodarczego.